MENU
menu      Strona główna
menu      O nas
menu      Statut
menu      Członkowie
menu      Wydarzenia
menu      Projekty
menu      Englishflaga Wielkiej Brytanii

O nas

Pocz±…tki Federacji się™gaj±… marca 2000 roku, kiedy to przedstawiciele stowarzyszeń„ chorych na choroby reumatyczne spotkali się™ w Dę™bem pod Warszaw±… i podjęli decyzję™ o powoł‚aniu federacji stowarzyszeń„. Nazwa "REF" nawi±zuje do żeglarskiego węzła refowego, który kiedy trzeba trzyma mocno, a kiedy potrzeba daje się łatwo rozwi±zać. Oznacza to wspólne działanie w sprawach nas wszystkich i pełn± autonomię stowarzyszeń działaj±cych na rzecz swoich członków w terenie.

W 2009 roku Federacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze S±dowym.

Jest członkiem EULAR (Europejska Liga Walki z Reumatyzmem) i Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarz±dowych.

członkowie REF

Valid XHTML 1.0 Transitional

Design by flankerds.com